• Chia sẻ
  • Điều kiện của tổ chức kiểm định an toàn

Điều kiện của tổ chức kiểm định an toàn

Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị tổ chức chuyên thực hiện việc kiểm định an toàn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên bản thân những tổ chức này cũng cần phải thỏa mãn điều kiện được quy định thì mới có thể được tiến hành dịch vụ kiểm định của mình.

 

Kiểm định an toàn là một việc quan trong trong lao động, trong các ngành công nghiệp.  Thế nên việc kiểm định máy móc, hay nói cách khác là đánh giá máy móc, thiết bị cần được thực hiện một cách khách quan, do các trung tâm và công ty kiểm định thực hiện.

Khi kiểm định an toàn trở thành một quá trình bắt buộc theo quy trình của pháp luật, thì đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm thực hiện quá trình kiểm định an toàn đối với máy móc là các trung tâm kiểm định an toàn. Các trung tâm này hoạt động dưới sự điều hành, giám sát của nhà nước. Nói một cách khác thì các trung tâm này là dịch vụ công, dịch vụ của nhà nước. Nhà nước đưa ra luật về kiểm định an toàn và họ thành lập những trung tâm chứa dịch vụ kiểm định để giúp các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sau này, khi ngày một nhiều các doanh nghiệp sử dụng những loại máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại hơn, nhu cầu của việc kiểm định an toàn cũng nhiều hơn, thì đã dần xuất hiện những công ty có dịch vụ kiểm định an toàn, hay chính là các dịch vụ kiểm định tư nhân. Các công ty này hoạt động riêng lẻ, không có sự giám sát của nhà nước, nhưng suy cho cùng họ cũng phải kiểm định máy móc theo tiêu chuẩn của pháp luật yêu cầu. Hơn nữa, sau khi kiểm định an toàn cho máy móc, cần phải cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ kiểm định cho phía doanh nghiệp, như các loại giấy chứng nhận đó được quản lí bởi nhà nước, thế nên các công ty tư nhân cũng phải liên kết với các cơ quan chức năng để hoàn thành thủ tục kiểm định an toàn.

Trước kia, các trung tâm kiểm định và công ty kiểm định sẽ có quyền được kiểm định khi trong cơ cấu trung tâm có dịch vụ kiểm định và có đội ngũ kiểm định. Nhưng bây giờ yêu cầu của pháp luật trở nên khắc khe hơn, bất cứ công ty hay trung tâm nào cũng cần phải có chứng chỉ hoạt động thì mới được thực hiện quá trình kiểm định an toàn đối với máy móc.

Điều kiện của tổ chức kiểm định an toàn

Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị tổ chức chuyên thực hiện việc kiểm định an toàn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên bản thân những tổ chức này cũng cần phải thỏa mãn điều kiện được quy định thì mới có thể được tiến hành dịch vụ kiểm định của mình.

Kiểm định an toàn là một việc quan trong trong lao động, trong các ngành công nghiệp.  Thế nên việc kiểm định máy móc, hay nói cách khác là đánh giá máy móc, thiết bị cần được thực hiện một cách khách quan, do các trung tâm và công ty kiểm định thực hiện.

Khi kiểm định an toàn trở thành một quá trình bắt buộc theo quy trình của pháp luật, thì đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm thực hiện quá trình kiểm định an toàn đối với máy móc là các trung tâm kiểm định an toàn. Các trung tâm này hoạt động dưới sự điều hành, giám sát của nhà nước. Nói một cách khác thì các trung tâm này là dịch vụ công, dịch vụ của nhà nước. Nhà nước đưa ra luật về kiểm định an toàn và họ thành lập những trung tâm chứa dịch vụ kiểm định để giúp các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sau này, khi ngày một nhiều các doanh nghiệp sử dụng những loại máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại hơn, nhu cầu của việc kiểm định an toàn cũng nhiều hơn, thì đã dần xuất hiện những công ty có dịch vụ kiểm định an toàn, hay chính là các dịch vụ kiểm định tư nhân. Các công ty này hoạt động riêng lẻ, không có sự giám sát của nhà nước, nhưng suy cho cùng họ cũng phải kiểm định máy móc theo tiêu chuẩn của pháp luật yêu cầu. Hơn nữa, sau khi kiểm định an toàn cho máy móc, cần phải cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ kiểm định cho phía doanh nghiệp, như các loại giấy chứng nhận đó được quản lí bởi nhà nước, thế nên các công ty tư nhân cũng phải liên kết với các cơ quan chức năng để hoàn thành thủ tục kiểm định an toàn.

Trước kia, các trung tâm kiểm định và công ty kiểm định sẽ có quyền được kiểm định khi trong cơ cấu trung tâm có dịch vụ kiểm định và có đội ngũ kiểm định. Nhưng bây giờ yêu cầu của pháp luật trở nên khắc khe hơn, bất cứ công ty hay trung tâm nào cũng cần phải có chứng chỉ hoạt động thì mới được thực hiện quá trình kiểm định an toàn đối với máy móc.